ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધન સંસ્થા (GEMI) મા ભરતી 2023

GEMI Recruitment 2023: ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધન સંસ્થા (ગેમી) માં આવી સીધી ભરતી 2023. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો…

BMC Recruitment 2023: સેનેટરી સબ ઈન્સ્પેકટર ભરતી

BMC Sanatory Sub Inspector (SI) Recruitment 2023: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના “સેનેટરી સબ ઈન્સ્પેકટર” સંવર્ગની હાલ ખાલી રહેલ…

GPSSB તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા OMR & Answer Key 2023

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા તલાટી કમ મંત્રીની તારીખ 07/05/2023 ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની…

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પટાવાળા (10 પાસ) માટે 1510 જગ્યાઓ ઉપર ભરતી 2023

Gujarat High Court Peon Recruitment 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ, સોલા, અમદાવાદ દ્વારા તેમની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in/ ઉપર…

SEB TAT (Secondary) Apply Online 2023: શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક) 2023

SEB TAT Recruitment 2023: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગુજરાત રાજય ગાંધીનગર દ્વારા શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી – TAT…

GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પ્રોવિઝનલ આન્સર કી, OMR અને ફાઈનલ આન્સર કી

GPSSB Junior Clerk Answer Key 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબી) પરીક્ષા…

GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાના કોલ લેટર જાહેર

Junior Clerk Call Later 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા તારીખ 09/04/2023 ના રોજ…