યુ.પી.એસ.સી (IAS, IFS, IPS etc.) તેમજ બીજી ગૃપ “A” કેન્દ્રીય સેવાઓ માટે પ્રશિક્ષણવર્ગ 2023-24

SPIPA UPSC Entrance Exam 2023-24

યુ.પી.એસ.સીની તૈયારી કરતાં અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતાં વિધાર્થીઓ માટે સરદાર પટેલ લોકપ્રશાસન સંસ્થા (સ્પીપા), અમદાવાદ દ્વારા યુ.પી.એસ.સી સિવિલ …

Read more