GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાના કોલ લેટર જાહેર

Junior Clerk Call Later 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા તારીખ 09/04/2023 ના રોજ…