ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા આન્સર કી 2023 જાહેર

Gujarat High Court Peon Answer Key 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ, સોલા, અમદાવાદ દ્વારા તેમની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in/…

GPSSB તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા OMR & Answer Key 2023

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા તલાટી કમ મંત્રીની તારીખ 07/05/2023 ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની…

GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પ્રોવિઝનલ આન્સર કી, OMR અને ફાઈનલ આન્સર કી

GPSSB Junior Clerk Answer Key 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબી) પરીક્ષા…