GSSSB Forest Guard Exam Syllabus 2024: ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષાનો નવો સિલેબસ જાહેર

GSSSB Forest Guard Exam Syllabus 2024: ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષાનો નવો સિલેબસ જાહેર

Gujarat Forest Guard Syllabus 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા હાલમાં જ એક નવી નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષા અને તેના સિલેબસને લઈને જાણકારી આપવામાં આવી છે અને એક નવો સિલેબસ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

Gujarat Forest Guard Exam Syllabus 2024
Gujarat Forest Guard Exam 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા હાલમાં જ નોટિફિકેશન જાહેર કરવાંમાં આવી છે અને નવો સિલેબસ અને પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી 2024 માં લેવાની વિચારણા હેઠળ છે તેવું જણાવવામાં આવ્યું છે.

Gujarat Forest Guard Exam 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) ની નોટિફિકેશનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રો અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગર હસ્તકની વન રક્ષક, વર્ગ-3 સીધી ભરતીથી ભરવા માટે લેખિત પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ સંબંધકર્તા તમામ ઉમેદવારોની જાણકારી માટે આ સાથે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. આ લેખિત પરીક્ષા CBRT (Computer Based Recruitment Test) પદ્ધતિથી માહે ફેબ્રુઆરી 2024 દરમિયાન યોજવાની બાબત મંડળની વિચારણા હેઠળ છે, જે અંગે તમામ સંબંધકર્તા ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.

GSSSB Forest Guard Exam Syllabus 2024

ઇતિહાસ

 1. ગુજરાતના મહત્વના રાજવંશો, અસરો અને પ્રદાન, મહત્વની નીતિઓ, તેમનું વહીવટી તંત્ર, અર્થતંત્ર, સમાજ, ધર્મ, કળા, સ્થાપત્ય અને સાહિત્ય
 2. ભારતનો 1857 નો સ્વાતંત્રય સંગ્રામ અને ગુજરાત
 3. 19 મી સદીમાં ગુજરાતમાં ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારા આંદોલનો
 4. ભારતની સ્વતંત્રતા માટેની ચળવળમાં ગુજરાતનાં સ્વતંત્રય સેનાનીઓનો ફાળો અને ભૂમિકા
 5. સ્વાતંત્ર્ય ચળવળ અને સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતમાં મહાત્મા ગાંધી અને સરકાર પટેલની ભૂમિકા અને પ્રદાન
 6. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના, મહાગુજરાત આંદોલન
 7. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતના દેશી રાજ્યોના શાસકોના સુધારાવાદી પગલાઓ અને સિદ્ધિઓ

સાંસ્કૃતિક વારસો

 1. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો: કળાસ્વરૂપો, સાહિત્ય, શિપલ અને સ્થાપત્ય
 2. ગુજરાતની લોકસંસ્કૃતિ અને પરંપરા: તેનું મહત્વ, લાક્ષણિકતાઓ અને અસરો
 3. ગુજરાતની કળા અને કસબ: સામાજિક અને સંકૃતિક પ્રદાન
 4. આદિવાસી જનજીવન અને સંસ્કૃતિ
 5. ગુજરાતના તીર્થસ્થળો અને પર્યટન સ્થળો
 6. વિશ્વ વિરાસત સ્થળો (વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સ), GI ટેગ્સ (ગુજરાતના સંદર્ભમાં)

ભારતીય બંધારણ અને રાજ્યવ્યવસ્થા

 1. આમુખ
 2. મૂળભૂત અધિકારો અને ફરજો
 3. રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો
 4. સંસદની રચના
 5. રાષ્ટ્રપતિની સત્તા
 6. રાજ્યપાલની સત્તા
 7. ભારતીય ન્યાયતંત્ર
 8. અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ અને સમાજના પછાત વર્ગો માટેની જોગવાઇઓ
 9. એટર્ની જનરલ
 10. નીતિ આયોગ
 11. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ અને પંચાયતી રાજ
 12. કેન્દ્રીય નાણાં પંચ અને રાજ્યનું નાણાં પંચ
 13. બંધારણીય તથા વૈધાનિક સંસ્થાઓ ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ, કોમ્પટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ, કેન્દ્રીય સતર્કના આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુક્ત, કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ વગેરે
 14. વાર્ષિક નાણાકીય પત્રક

ભૌતિક ભૂગોળ

 1. વાતાવરણની સંરચના અને સંગઠન
 2. આબોહવાના તત્વો અને પરિબળો
 3. વાયુ સમુચ્ચય અને વાતાગ્ર , વતાવરનીય વિક્ષોભ, ચક્રવાત, જલિય, આપત્તિઓ, ભૂકંપ
 4. આબોહવાકીય બદલાવ

ગુજરતની ભૂગોળ

 1. ગુજરાતના વિવિધ ભૂમિ સ્વરૂપો
 2. ગુજરાતની નદીઓ, પર્વતો તથા વિવિધ જમીનોના પ્રકારો
 3. ગુજરાતની સામાજિક ભૂગોળ: વસ્તીનું વિસ્તરણ, વસ્તી ઘનતા, વસ્તી વૃદ્ધિ, સ્ત્રી પુરુષ પ્રમાણ, સાક્ષરતા, મહાનગરિય પ્રદેશો, વસ્તી ગણતરી 2011 (ગુજરાતના સંદર્ભમાં)
 4. ગુજરાત અને ભારતની આદિમ જાતિઓ
 5. ગુજરાતની આર્થિક ભૂગોળ: ગુજરાતની કૃષિ, ઉધોગ, ખનીજ, વેપાર અને પરિવહન, બંદરો વગેરે
 6. ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લાઓ અને વિશેષતાઓ

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

 1. સામાન્ય વિજ્ઞાન
 2. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી: ઇન્ફોર્મેશન અને કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી, ઈ ગવર્નન્સ કાર્યક્રમો અને સેવાઓ, ઊર્જાના પરંપરાગત અને બિનપરંપરાગત સ્ત્રોતો

પ્રાદેશિક તથા રાષ્ટ્રીય મહત્વના વર્તમાન પ્રવાહો

સામાન્ય બૌદ્ધિક અને તાર્કિક ક્ષમતા

 1. તાર્કિક અને વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતા
 2. સંખ્યાઓની શ્રેણી, સંકેત અને ઉકેલ
 3. ઘડિયાળ, કેલેન્ડર અને ઉંમર સંબંધિત પ્રશ્નો
 4. ઘાત અને ઘાતાંક, વર્ગ અને વર્ગમૂલ, ઘનમૂળ, ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ.
 5. ટકા, સાદું અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, નફો અને નુકશાન
 6. સમય અને કાર્ય, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર
 7. સંભાવના, સરેરાશ, ગુણોત્તર અને પ્રમાણ
 8. માહિતીનું અર્થઘટન અને વિશ્લેષણ

ભાષાકીય જ્ઞાન: ગુજરાતી ભાષા

 1. રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ અને પ્રયોગ
 2. કહેવતોનો અર્થ
 3. સમાસનો વિગ્રહ અને તેની ઓળખ
 4. અલંકાર અને તેની ઓળખ
 5. સમાનાર્થી શબ્દો અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો
 6. શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ
 7. સંધિ જોડો કે છોડો
 8. જોડણી શુદ્ધિ
 9. લેખન શિડધી/ભાષા શુદ્ધિ
 10. ગધ્ય સમીક્ષા
 11. અર્થગ્રહણ

પર્યાવરણ

 1. પર્યાવરણના ઘટકો અને તેનું મહત્વ
 2. પર્યાવરણના સંરક્ષણમાં વૃક્ષો અને જંગલોનો ફાળો
 3. માનવીય પ્રવૃતિઓ જેવી કે ખનન, બાંધકામ અને વસ્તીવૃદ્ધિની પર્યારણ ઉપર અસરો
 4. પર્યાવરણ અને જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્રો: કાર્બન ચક્ર, નાઇટ્રોજન ચક્ર વગેરે

પ્રદૂષણ/ગ્રીન હાઉસ અસર/ગ્લોબલ વોર્મિંગ/આબોહવા પરિવર્તન

 1. પ્રદૂષણના પ્રકારો, ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને તેની અસરો, ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ, ઓઝોન સ્તરનો ક્ષય, એસિડ વર્ષા, આબોહવા પરિવર્તન અને તેની અસરો, આબોહવા પરિવર્તન સામે લડવાના ઉપાયો અને પગલાઓ, ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યાંકો
 2. હવા, પાણી અને અવાજનું પ્રદૂષણ, માનવ સ્વાસ્થ્ય પર અસર, તથા તેનું નિયંત્રણ અને નિવારણ
 3. ઘ્યાન કચરો, ઈ-વેસ્ટ, બાયો મેડિકલ કચરાનું વ્યવસ્થાપન

જંગલો, વન્યસંપત્તિ અને વન્યજીવો

 1. જંગલોની ઉપયોગિતા અને વિવિધ પડકારો
 2. ભારત અને ગુજરાતમાં જંગલોના પ્રકારો
 3. ગુજરાતમાં જંગળવિસ્તારની સ્થિતિ
 4. સામાજિક અને શહેરી વનીકરણણે લગતા પ્રયાસો
 5. ગુજરાત રાજ્યની ગૌણ વન પેદાશો અને મહત્વની ઔષધિ વનસ્પતિઓ
 6. જંગલ આધારિત ઉધોગો
 7. ગુજરાતના વન્યજીવો, દુર્લભ અને ભયગ્રસ્ત વન્ય પ્રજાતિઓ
 8. ગુજરાતના જળપ્લાવિત વિસ્તારો અને ચેરના જંગલો

ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જૈવ વિવિધતા અને સંરક્ષણ

 1. જૈવ વિવિધતાના સંવર્ધન અને સંરક્ષણ માટેના વિવિધ પ્રયાસો
 2. વન્ય જીવ સંરક્ષણ માટેના ગુજરાત રાજ્યના તેમજ રાષ્ટ્રીય પ્રયાસો
 3. વિવિધ પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ પ્રોજેક્ટ્સ (વાઘ, સિંહ, ગેંડો, મગર, વગેરે)
 4. પ્રવાસી યાયાવર પંખીઓ – ભારત અને ગુજરાતના સંદર્ભમાં
 5. સ્વસ્થાને તથા અન્ય સ્થાને સંવર્ધન પ્રયાસો
 6. ગુજરાતના રાષ્ટ્રીય ઉધાનો, અભ્યારણ્યો અને જૈવમંડળ આરક્ષિત ક્ષેત્રો

વન અને પર્યાવરણને લગતી મહત્વની સંસ્થાઓ

 • રાષ્ટ્રીય હરિત પ્રાધિકરણ
 • વન અને પર્યાવરણ સંબંધિત ગુજરાત રાજ્યની વિવિધ સંસ્થાઓ
 • પર્યાવરણને લગતી વિવિધ આંતર રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ

વન અને પર્યાવરણને લગતી વર્તમાન ઘટનાઓ

નોટિફિકેશન અને સિલેબસ ડાઉનલોડ કરવા અહિયાં ક્લિક કરો

સમય નિકાળીને આ પણ વાંચો

આ પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરો:

Leave a Comment