ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા આન્સર કી 2023 જાહેર

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા આન્સર કી 2023 જાહેર

Gujarat High Court Peon Answer Key 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ, સોલા, અમદાવાદ દ્વારા તેમની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in/ ઉપર ગુજરાત રાજ્યની નીચની અદાલતોમાં અને ગુજરાત રાજ્યની ઔધોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલતોમાં પટાવાળા (વર્ગ 4) ની ભરતીની નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે. જેની સંપૂર્ણ વિગતો નીચે વાંચી લેવી અને ઓનલાઈન અરજી કરવી.

Gujarat High Court Peon Answer Key 2023

High Court Of Gujarat Peon Answer Key 2023 Out

ભરતી
ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023 (Gujarat High Court Peon Recruitment 2023)
પદ: પટાવાળા
સ્થળ
ગુજરાત રાજ્યની નીચની અદાલતો અને ગુજરાત રાજ્યની ઔધોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલતો
કુલ જગ્યાઓ
1510 જગ્યાઓ
ગુજરાત રાજ્યની નીચની અદાલતોમાં અરજી શરૂ થવાની તારીખ
08/05/2023
ગુજરાત રાજ્યની ઔધોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલતોમાં અરજી શરૂ થવાની તારીખ
11/05/2023
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ hc ojas gujarat gov in અને gujarathighcourt nic in
પરીક્ષાની તારીખ09/07/2023

HC-OJAS Peon Answer Key 2023

કુલ જગ્યાઓ

ગુજરાત રાજ્યની નીચની અદાલત
1499 જગ્યાઓ
ગુજરાત રાજ્યની ઔધોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલત11 જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખના રોજ:

  • સરકાર માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 કે તેને સમકક્ષ સરકાર માન્ય પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.
  • ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સમય સમય પર નિર્ધારિત થયેલ/કરવામાં આવી શકે તે મુજબનું સંબંધિત કાર્ય કૌશલ્ય હોવું જોઈએ.
  • ઉમેદવારને ગુજરાતી તથા હિન્દી ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

વયમર્યાદા

ન્યૂનતમ વયમર્યાદા18 વર્ષથી ઓછી હોવી ન જોઈએ.
મહત્તમ વયમર્યાદા33 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

પરીક્ષા ફી

સામાન્ય કેટેગરી600 + બેન્ક ચાર્જિસ
અન્ય તમામ કેટેગરી300 + બેન્ક ચાર્જિસ

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું માળખું – Gujarat High Court Peon Exam Syllabus 2023

હેતુલક્ષી પ્રકારની લેખિત પરીક્ષા કુલ 100 પ્રશ્નો તથા કુલ 100 ગુણની રહેશે.

પ્રશ્નપત્રની ભાષા ગુજરાતી રહેશે.

દરેક ખોટા ઉત્તર દીઠ અથવા એક થી વધારે ઉત્તર પસંદ કરવા બદલ 0.33 નકારાત્મક ગુણ રહેશે.

પરીક્ષાનો સમયગાળો 1 કલાક અને 30 મિનિટનો રહેશે.

પસંદગી યાદીમાં સ્થાન મેળવવા માટે સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ઓછામાં ઓછા 50 ગુણ અને અન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 45 ગુણ મેળવવાના રહેશે.

અભ્યાસક્રમ આ મુજબનો રહશે:

1ગુજરાતી ભાષા
2સામાન્ય જ્ઞાન
3ગણિત
4 રમતગમત
5ગણિત

પસંદગીના જિલ્લા સંબંધિત

ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે નિમણૂક માટે કોઈપણ ત્રણ જિલ્લાની ઉતરતા ક્રમમા પસંદગી કરવાની રહેશે. એકવાર અરજી કન્ફર્મ થઈ ગયા બાદ ઉમેદવારે પસંદ કરેલ ત્રણ જિલ્લા સંબંધિત સુધારા અંગેની કોઈપણ પ્રકારની અરજીને કોઈપણ તબક્કે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

Gujarat High Court Peon Paper 1 & 2 Answer Key 2023

HC-OJAS Peon Answer Key 2023
HC-OJAS Peon Answer Key 2023

મહત્વની લિંક

ગુજરાત રાજ્યની નીચની અદાલતઅહિયાં ક્લિક કરો
ગુજરાત રાજ્યની ઔધોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલતઅહિયાં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહિયાં ક્લિક કરોઅહિયાં ક્લિક કરો

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની લિંક

અહિયા ક્લિક કરો.

આ પણ વાંચો

AMC માં સહાયક સેનિટરી ઇન્સ્પેકર માટેની ભરતી 2023અહિયાં ક્લિક કરો
ઇન્દિરા ગાંધી એરપોર્ટ ઉપર 12 પાસ ઉપર ભરતીઅહિયાં ક્લિક કરો
TAT ભરતી 2023 અહિયાં ક્લિક કરો
અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓક્લિક કરો
આ પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરો:

Leave a Comment