પાટડી નગરપાલિકામાં 7 પાસ અને ગ્રેજ્યુએશન પાસ માટે ભરતી 2023

પાટડી નગરપાલિકામાં 7 પાસ અને ગ્રેજ્યુએશન પાસ માટે ભરતી 2023

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: પાટડી નગરપાલિકા દ્વારા તેમની અધિકારીત વેબસાઈટ https://www.patdimunicipality.org/ ઉપર પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ પગારથી સીધી પાટડી નગરપાલિકા ભરતી 2023 ની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 03/08/2023 સુધીમાં અરજી ફોર્મ ભરી અને મોકલી શકે છે. ભરતીની તમામ માહિતી નીચે વાંચો અને પછી જ અરજી કરો.

Patdi Nagarpalika Bharti 2023

Patdi Nagarpalika Bharti 2023 Overview

ભરતી બોર્ડપાટડી નગરપાલિકા
જાહેરાત તારીખ01/07/2023
પોસ્ટવિવિધ
કુલ જગ્યાઓ17
અરજીનો પ્રકારઓફલાઇન
અંતિમ તારીખ03/08/2023
અધિકારીત વેબસાઈટhttps://www.patdimunicipality.org/

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: પોસ્ટનું નામ

ક્રમાંકવિભાગપોસ્ટનું નામ
1સામાન્ય વહીવટ શાખાક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ
2સામાન્ય વહીવટ શાખાજન્મ-મરણ અને લગ્ન નોંધણી ક્લાર્ક
3હિસાબી શાખાઓડિટર
4આરોગ્ય શાખામુકાદમ
5આરોગ્ય શાખાસફાઇ કામદાર
6પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા શાખાક્લાર્ક
7ટાઉન પ્લાનિંગ શાખાટાઉન પ્લાનર
8અન્ય વિકાસલક્ષી સામૂહિક સંગઠન પ્રવૃતિક્લાર્ક

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: કુલ જગ્યાઓ

ક્રમાંકપોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાઓ
1ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ01
2જન્મ-મરણ અને લગ્ન નોંધણી ક્લાર્ક01
3ઓડિટર01
4મુકાદમ01
5સફાઇ કામદાર10
6ક્લાર્ક01
7ટાઉન પ્લાનર01
8ક્લાર્ક01

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: શૈક્ષણિક લાયકાત

ક્રમાંકપોસ્ટનું નામશૈક્ષણિક લાયકાત
1ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટકોઈપણ શાખાના સ્નાતક, સી.સી.સી. પાસ
2જન્મ-મરણ અને લગ્ન નોંધણી ક્લાર્કકોઈપણ શાખાના સ્નાતક, સી.સી.સી. પાસ
3ઓડિટરબી.કોમ. અને સી.સી.સી. પાસનું પ્રમાણપત્ર
4મુકાદમધોરણ 7 પાસ
5સફાઇ કામદારલખતા વાંચતાં આવડે તે જરૂરી
6ક્લાર્કકોઈપણ શાખાના સ્નાતક, સી.સી.સી. પાસ
7ટાઉન પ્લાનરબી.ઈ.સિવિલ અને સી.સી.સી. પાસ
8ક્લાર્કકોઈપણ શાખાના સ્નાતક, સી.સી.સી. પાસ

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: પગારધોરણ

ક્રમાંકપોસ્ટનું નામપગારધોરણ
1ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ19,900 થી 63,200
2જન્મ-મરણ અને લગ્ન નોંધણી ક્લાર્ક19,900 થી 63,200
3ઓડિટર25,500 થી 81,100
4મુકાદમ15,000 થી 47,600
5સફાઇ કામદાર14,800 થી 47,100
6ક્લાર્ક19,900 થી 63,200
7ટાઉન પ્લાનર39,900 થી 1,26,600
8ક્લાર્ક19,900 થી 63,200

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: વય મર્યાદા

ક્રમાંકપોસ્ટનું નામ વય મર્યાદા
1ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ18 થી 33 વર્ષ
2જન્મ-મરણ અને લગ્ન નોંધણી ક્લાર્ક18 થી 33 વર્ષ
3ઓડિટર18 થી 33 વર્ષ
4મુકાદમ18 થી 33 વર્ષ
5સફાઇ કામદાર18 થી 33 વર્ષ
6ક્લાર્ક18 થી 33 વર્ષ
7ટાઉન પ્લાનર18 થી 33 વર્ષ
8ક્લાર્ક18 થી 33 વર્ષ

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: અરજી કરવાનું સ્થળ

ચીફ ઓફિસરશ્રી, પાટડી નગરપાલિકા, પાટડી, તા. દસાડા-382765, જી. સુરેન્દ્રનગર

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: અગત્યની સૂચનાઓ

  • ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 03/08/2023 ના સાંજે 5 વાગ્યા સુધી છે.
  • અરજદારે અરજી સાથે તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો 01 કોપી, શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષણિક લાયકાત તથા અનુભવના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
  • અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ સક્ષમ અધિકારીશ્રીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.
  • વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ જાહેરાત વાંચો અને અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો.

Patdi Nagarpalika Bharti 2023: અગત્યની લિંક

જાહેરાત વાંચોઅહિયાં ક્લિક કરો
અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરોઅહિયાં ક્લિક કરો

સરકારી ભરતીની માહિતી મેળવો તરત મોબાઈલ દ્વારા

વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
આ પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરો:

Leave a Comment