ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધન સંસ્થા (GEMI) મા ભરતી 2023

ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધન સંસ્થા (GEMI) મા ભરતી 2023

GEMI Recruitment 2023: ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધન સંસ્થા (ગેમી) માં આવી સીધી ભરતી 2023. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 05/06/2023 સુધીમાં ગુજરાત સરકારની સરકારી ભરતી માટેની અધિકારીત વેબસાઈટ ojas.gujarat.gov.in ઉપર જઈને અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી વિશેની વધુ માહિતી નીચેથી વાંચો અને પછી જ અરજી કરો.

GEMI Recruitment 2023

GEMI (Gujarat Environment Managment Institute) Recruitment 2023

ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધન સંસ્થા (ગેમી) દ્વારા તારીખ 22/05/2023 ના રોજ આ ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારો આ ભરતી માટે ફક્ત ઓજસ વેબસાઈટ દ્વારા જ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી માટેની વધુ જાણકારી નીચે વાંચો.

પોસ્ટનું નામ

ક્રમપોસ્ટનું નામ
1)Assistant Environmental Engineer
2)Senior Scientific Assistant
3)Clerk Cum Typist

કુલ જગ્યાઓ

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
Assistant Environmental Engineer04
Senior Scientific Assistant03
Clerk cum Typist01

વય મર્યાદા

પોસ્ટનું નામવય મર્યાદા
Assistant Environmental Engineer36 વર્ષ
Senior Scientific Assistant36 વર્ષ
Clerk cum Typist36 વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામશૈક્ષણિક લાયકાત
Assistant Environmental EngineerShould posses a Bachelor Degree in Engineering from a University or Institute recognized by State/Central Government with the first class in the Environmental Engineering Or Civil Engineering with environment as elective or Chemical Engineering with environment as elective.

Basic Knowledge Of Computer Application.

Should Have Knowledge Of Gujarati And Hindi.

Those having Master’s degree in Environmental Engineering /Environmental Management but not having Bachelor’s degree in Environment or Civil / Chemical Engineering with environment as elective need not apply as they are not eligible and will be disqualified at any stage.
Senior Scientific AssistantShould be a graduate degree from Recognized University or Institute in the discipline of Environmental Science/Chemistry/ Bio-Chemistry/Micro Biology/Aquatic Biology/Marine Biology/Bio Science/Bio-technology.

Basic Knowledge Of Computer Applications.

Should Have Knowledge Of Gujarati And Hindi.

Candidates having Bachelors degree in disciplines other than above shall be inelligible and will be disqualified at any stage.
Clerk cum TypistShould posses a Bachelor Degree from a Recognized University or Institute in Commerce, Arts, Law, or Business Administration Or Science.

Basic Knowledge Of Computer Applications.

Should Have Knowledge Of Gujarati And Hindi.

Candidates having Bachelors degree in disciplines other than above shall be ineligible and will be disqualified at any stage.

Application Fees

For General Category Candidates500 Per Applicatipn
For General Category Candidates, SC, ST, SEBC, & EWS CandidatesFor General Cetgory Candidates, SC, ST, SEBC, & EWS Candidates

Important Dates

Starting Date Of Online Application22/05/2023
Closing Date Of Online Application05/06/2023
Last Date For Receipt Of Fee By Post Office07/06/2023

Important Links

Official NotificationClick Here
Apply OnlineClick Here
Exam SyllabusClick Here

Explore More Jobs

Indian Post GDS (10th Pass) Recruitment 2023Click Here
Indian Navy SSR And MR Recruitment 2023Click Here
BMC Sanitary Sub Inspector Recruitment 2023Click Here
આ પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરો:

Leave a Comment