અમદાવાદ મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

Share This Post

AMC Recruitment 2023


નમસ્કાર મિત્રો, અમદાવાદ મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કુલ 171 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.), સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર) અને સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝરની જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતીની ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનની લિંક અને અરજી કરવાની લિંક તમને નીચેથી મળી રહેશે. અરજી કરતાં પહેલા કાળજીપૂર્વક સંપૂર્ણ માહિતી વાંચી લેવી અને નોટિફિકેશન પણ જોઈ લેવી અને ત્યારબાદ અરજી કરવી.


અમદાવાદ મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023 – AMC Recruitment 2023

અમદાવાદ મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશનના સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.), સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર) અને સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝરના ખાતાઓ માટે નીચે જણાવેલ ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા તમામ જાતિના ઉમેદવારો પાસેથી તારીખ 28/03/2023 ના રોજ સાંજે 05:30 કલાક સુધીમાં મળે તે રીતે ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

કુલ જગ્યાઓ

સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.)

66

સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર)

75

સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

30

શૈક્ષણિક લાયકાત

સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.)

ડિપ્લોમા ઈન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, બી.ઈ. સિવિલ અથવા તેનાથી ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકે છે.

સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર)

બી.ઈ. સિવિલ અથવા ડિપ્લોમા ઈન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ

સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

ધોરણ 10 પાસ + ડિપ્લોમા એગ્રીકલ્ચર

ધોરણ 10 પાસ + બી.એસ.સી. એગ્રીકલ્ચર

ધોરણ 10 પાસ + બી.એસ.સી. હોર્ટીકલ્ચર

પગાર ધોરણ

સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.)

નિમણૂકના પ્રથમ ત્રણ વર્ષ 38,090 નું માસિક ફિક્સ વેતન ત્યારબાદ કામગીરીના મૂલ્યાંકનને ધ્યાનમાં લઈ લેવલ 7 પે મેટ્રીક્સ 39,900/1,26,600 (જૂની ગ્રેડ 9300/34,800 ગ્રેડ પે 4400 પીબી-2) બેઝિક + નિયમ મુજબ મળી શકતા અન્ય ભથ્થાં.

સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર)

નિમણૂકના પ્રથમ ત્રણ વર્ષ 31,340 નું માસિક ફિક્સ વેતન ત્યારબાદ કામગીરીના મૂલ્યાંકનને ધ્યાનમાં લઈ લેવલ 5 પે મેટ્રીક્સ 29,200/92,300 (જૂની ગ્રેડ 5200/20,200 ગ્રેડ પે 2800 પીબી-1) બેઝિક + નિયમ મુજબ મળી શકતા અન્ય ભથ્થાં.

સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

નિમણૂકના પ્રથમ ત્રણ વર્ષ 19,950 નું માસિક ફિક્સ વેતન ત્યારબાદ કામગીરીના મૂલ્યાંકનને ધ્યાનમાં લઈ લેવલ 2 પે મેટ્રીક્સ 19,900/63,200 (જૂની ગ્રેડ 5200/20,200 ગ્રેડ પે 1900 પીબી-1) બેઝિક + નિયમ મુજબ મળી શકતા અન્ય ભથ્થાં.

વયમર્યાદા

સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.)

45 વર્ષથી વધુ નહીં સિવાય કે અ.મુ.કો.માં નોકરી હોય.

સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર)

30 વર્ષથી વધુ નહીં સિવાય કે અ.મુ.કો.માં નોકરી હોય.

સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

18 થી 40 વર્ષ સિવાય કે અ.મુ.કો.માં ફરજ બજાવતા હોય.

અરજી ફી

સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.)

બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજી દીઠ 112 રૂપિયા ઓનલાઈન 30/03/2023 સુધીમાં ભરવાના રહેશે.

સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર)

બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજી દીઠ 112 રૂપિયા ઓનલાઈન 30/03/2023 સુધીમાં ભરવાના રહેશે.

સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજી દીઠ 112 રૂપિયા ઓનલાઈન 30/03/2023 સુધીમાં ભરવાના રહેશે.

ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન

સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.)

અહિયાં ક્લિક કરો

સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર)

અહિયાં ક્લિક કરો

સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

અહિયાં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન અરજી લિંક

સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર (એસ્ટેટ/ટી.ડી.ઓ.)

અહિયાં ક્લિક કરો

સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર)

અહિયાં ક્લિક કરો

સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર

અહિયાં ક્લિક કરો


Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *