ભારતીય ટપાલ વિભાગમાં 10 પાસ ઉપર નોકરી

ભારતીય ટપાલ વિભાગ (India Post) દ્વારા હાલમાં જ એક નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે. જે નોટિફિકેશન મુજબ 40,889 જગ્યાઓ ઉપર ભરતી કરવાની થાય છે. આ ભરતી ગ્રામીણ ડાક સેવક માટેની ભરતી છે અને આ ગ્રામીણ ડાક સેવકનની ભરતીમાં ધોરણ 10 પાસ ઉમેદવારો ફોર્મ ભરી શકે છે. ફોર્મ ભરવા માટે ભારતીય પોસ્ટ વિભાગની વેબસાઇટ ઉપર જઈને ફોર્મ ભરી શકાય છે જેની લિંક નીચે આપેલી છે અને નીચે આપેલ માહિતી ધ્યાનપૂર્વક વાંચી લેવી.


India Post GDS Recruitment 2023 – ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023:

ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) (બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર(BPM)/આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર(ABPM)/ડાક સેવક) તરીકે જોડાણ માટે પાત્રતા ધરાવતા અરજદારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. અરજીઓ www.indiapostgdsonline.gov.in પર ઑનલાઇન સબમિટ કરવાની છે.

કુલ જગ્યાઓ:

40,889 કુલ જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવાની થાય છે.

State

Number

Andhra Pradesh

2480

Assam

355

Assam

36

Assam

16

Bihar

1461

Chattisgarh

1593

Delhi

46

Gujarat

2017

Haryana

354

HP

603

J&K

300

Jharkhand

1590

Karnataka

3036

Kerala

2462

MP

1841

Maharashtra

94

Maharashtra

2414

North Eastern

201

North Eastern

395

North Eastern

209

North Eastern

118

Odisha

1382

Punjab

6

Punjab

760

Rajasthan

1684

TN

3167

Telangana

1266

UP

7987

Uttarakhand

889

WB

2001

WB

29

WB

54

WB

19

WB

24


India Post Recruitment 2023અગત્યની તારીખ:


ફોર્મ ભરવાની તારીખ: 27/01/2023 થી 16/02/2023
ફોર્મમાં સુધારા કરવાની તારીખ: 17.02.2023 to 19.02.2023

પગાર:


BPM રૂ. 12,000/- -29,380/-
ABPM/ડાક સેવક રૂ.10,000/- -24,470/-

ઉંમર:


(i). ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ
(ii). મહત્તમ ઉંમર: 40 વર્ષ.

શૈક્ષણિક લાયકાત:


ધોરણ 10 પાસ

વધારાની શૈક્ષણિક લાયકાત:


(i) કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન
(ii) સાયકલ ચલાવવાનું જ્ઞાન
(iii) આજીવિકાના પર્યાપ્ત સાધનો

FAQ:

પ્ર. ઈન્ડિયા પોસ્ટ હાલમાં કઈ જગ્યા માટે ભરતી કરી રહી છે?

જવાબ: ભારત પોસ્ટ હાલમાં જે પદ માટે ભરતી કરી રહી છે તે ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) છે.

પ્ર. GDS પદ માટે કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે?

જવાબ: GDS પદ માટે 40,889 જગ્યાઓ ખાલી છે.

પ્ર. જીડીએસની જવાબદારીઓ શું છે?

જવાબ: GDS ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ટપાલ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે જવાબદાર છે.

પ્ર. GDS પદ માટે અરજી પ્રક્રિયા ક્યારે છે?

જવાબ: અરજીની પ્રક્રિયા 27મી જાન્યુઆરી, 2023થી શરૂ થાય છે અને 16મી ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સમાપ્ત થાય છે.

પ્ર. GDS પદ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કેવી રીતે થાય છે?

જવાબ: ઉમેદવારોની પસંદગી તેમની શૈક્ષણિક લાયકાતના આધારે કરવામાં આવે છે, અને ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે.

પ્ર. GDS ભરતી માટેની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?

જવાબ: GDS ભરતી માટેની સત્તાવાર વેબસાઇટ indiapostgdsonline.gov.in છે.

પ્ર. શું GDS ભરતી પુરૂષો અને મહિલા ઉમેદવારો બંને માટે ખુલ્લી છે?

જવાબ: હા, GDS ભરતી પુરૂષો અને મહિલા ઉમેદવારો બંને માટે ખુલ્લી છે.

પ્ર. GDS પદ માટે પગાર કેટલો છે?

જવાબ: BPM: રૂ. 12,000/- -29,380/-
ABPM/ડાક સેવક: રૂ.10,000/- -24,470/-

પ્ર. GDS પદ માટે વય મર્યાદા કેટલી છે?

જવાબ: ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ
મહત્તમ ઉંમર: 40 વર્ષ.

પ્ર. GDS પદ માટે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?

જવાબ: ગણિત અને અંગ્રેજીમાં પાસ કરેલ 10મા ધોરણનું માધ્યમિક શાળા પરીક્ષા પાસનું પ્રમાણપત્ર અને સ્થાનિક ભાષાનું જ્ઞાન ફરજિયાત છે.

પ્ર. જીડીએસ પદ માટે અન્ય કઈ લાયકાતની આવશ્યકતા છે?

જવાબ: કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન, સાયકલ ચલાવવું અને આજીવિકાનાં પર્યાપ્ત સાધનો.

પ્ર. હું GDS પદ માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકું?

જવાબ: અરજી ફક્ત www.indiapostgdsonline.in પર ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકાય છે.

પ્ર. GDS પદ માટે પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

જવાબ: અરજદારોને મંજૂર બોર્ડના 10મા ધોરણની માધ્યમિક શાળા પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણના આધારે સિસ્ટમ જનરેટ કરેલ મેરિટ લિસ્ટના આધારે જોડાણ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *