સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કેવી રીતે કરવી – How To Prepare For Competitive Exams

નમસ્કાર મિત્રો , હાલના સમયમાં દરેક લોકો સ્પર્ધાત્મ્ક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા હશે. મોટાભાગના લોકો સ્પર્ધાત્મ્ક…

યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસિસ પરીક્ષા વિશે માહિતી – UPSC Exam Information In Gujarati

ભારતીય સંઘ લોકસેવા આયોગ જેને ટૂંકમાં યુપીએસસી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. યુપીએસસી નું ફૂલ ફોર્મ યુનિયન…

GPSC Class 1-2 Syllabus Gujarati – જીપીએસસી ની પરિક્ષાનો સંપૂર્ણ સિલેબસ ગુજરાતીમાં.

સ્પર્ધાત્મ્ક પરીક્ષા પધ્ધતિ :- નોંધ:- પરીક્ષા નું માધ્યમ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમ રહેશે. મુખ્ય પરીક્ષામાં પણ ગુજરાતી…

વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે લૉન, વિદેશમાં અભ્યાસ માટે 15,00,000 રૂપિયાની લૉન આપવામાં આવશે

વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે લૉન યોજના : નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં…