બિનઅનામત વર્ગના વિધાર્થીઓને ધોરણ ૧૨ પછી અભ્યાસ માટે લોન યોજના

નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે બિનઅનામત વર્ગના વિધાર્થીઓને સરકાર તરફથી ધોરણ ૧૨ પછી અભ્યાસ માટે લોન આપવામાં…